DOPRAVA ZDARMA OD 1 800 kč / VĚRNOSTNÍ PROGRAM / SÍŤ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ / PRAVIDELNÉ WORKSHOPY

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení 

 1. Reklamační řád je vystaven společností New Flag, s.r.o., IČ: 047 99 780, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253642 (dále jen „Společnost“) pro nákup zboží na internetovém portálu www.pulseofbeauty.cz.
 2. Společnost uzavírá s kupujícím (dále jen „Zákazník“) kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), a to prostřednictvím internetového portálu na adrese www.pulseofbeauty.cz, kde si Zákazník kupuje zboží z nabídky Společnosti, zejména kosmetické výrobky.
 3. Tento Reklamační řád Společnosti stanovuje informace rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které náleží Zákazníkovi Společnosti v souvislosti s kupní smlouvou mezi Zákazníkem.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

 1. Zákazník může uplatnit reklamaci zboží elektronicky prostřednictvím (a) e-mailové adresy společnosti nebo (b) poštovních služeb. K řádně uplatněné reklamaci Zákazník přiloží nákupní doklad. 
 2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned poté jakmile vadu objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Prodlením se Zákazník vystavuje riziku odmítnutí reklamace ze strany Společnosti.
 3. Společnost je povinna Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Společnost nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

III. Odpovědnost a záruky

 

 1. Práva a povinnosti Společnosti a Zákazníka ohledně záruky Společnosti za jakost zboží při převzetí a práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a v případě uzavření Kupní smlouvy se spotřebitelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 1. Společnost odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Společnost odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal (a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, (b) se zboží hodí k čelu, který pro jeho použití Společnost nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle užívá, (c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, (d) zboží je v odpovídajícím množství a (e) zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.
 2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále v případě, že se jedná o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Nemá-li zboží vlastnosti dle 3.2 tohoto článku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. 
 7. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. 
 8. Zákazník sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Společnosti; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
 9. Neodstraní-li Společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 
 10. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. 
 11. Má-li zboží vadu, z níž je Společnost zavázána, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

IV. Další a závěrečná ustanovení

 1. Společnost vyřídí reklamaci v souladu s tímto Reklamačním řádem, Všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti, občanským zákoníkem a v případě uzavření Kupní smlouvy se spotřebitelem také Zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 23.6.2021.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení